ข่าวทั่วไป ธรรมดิจิทัล ธรรมวิจัย บทความ บทธรรม ประชาสัมพันธ์ พุทธการศึกษา พุทธดิจิตอล

กัลยาณมิตรเปรียบเหมือนอวัยวะหนึ่งในร่างกาย/พระวิเชียร อติภทฺโท(โปธาติ๊บ) พุทธศาสตร์ ปี ๒ มมร.วิทยาเขตล้านนา

การดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์นี้ต้องอาศัยกระบวนการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆที่พ่อแม่และบุคคลรอบข้างจะช่วยกันสร้างลักษณะที่พึ่งประสงค์ให้แก่สมาชิกในครอบครัว เพื่อจะให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยส่วนรวม สังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกันนั้นมีทั้งสังคมขนาดเล็ก ได้แก่ ครอบครัว สังคมขนาดกลางได้แก่ สังคมระดับชุมชน และสังคมขนาดใหญ่ คือสังคมระดับประเทศ การดำรงชีวิตของมนุษย์นั้น มนุษย์จะต้องพบปะกับผู้คนมากมายในสังคม ซึ่งจะมีทั้งคนดีมีศีลธรรม มีธรรมะเป็นเครื่องประครองตนอยู่ในหนทางแห่งความดีงาม และจะต้องพบปะกับคนไม่ดี ไม่ตั้งตนอยู่ในศีลธรรม ไม่มีธรรมะทางพระพุทธศาสนายึดถือไว้เป็นเครื่องประครองตน ให้ดำเนินชีวิตอยู่ในหนทางที่ดีงาม ดังนั้นถ้ามนุษย์ได้พบปะผู้คนในสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ เป็นผู้ที่มีศีลธรรม มีธรรมะทางพระพุทธศาสนายึดถือไว้เป็นเครื่องประครองตนเองให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมที่ดีงาม ก็เท่ากับมนุษย์คนนั้นได้รู้จักกับบัณฑิต เพราะเพื่อนดีย่อมจะแนะนำและนำพาให้ทำความดี ให้มีศีลธรรม ให้ตั้งตนอยู่ในทางแห่งความดีงาม เพื่อนดีย่อมจะชี้แนะคอยตักเตือนไม่ให้พลั้งเผลออยู่ในทางแห่งความชั่ว

คุณสมบัติของกัลยาณมิตร ซึ่งเรียกว่า กัลยาณมิตรธรรม 7 คือ

1. ปิโย น่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม

2. ครุ น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งใจและปลอดภัย

3. ภาวนีโย น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณ คือ ความรู้และภูมิปัญญาแท้จริงทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ทำให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ

4. วตฺตา จ รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี

5. วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยคำคือ พร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษาซักถามคำเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว

6. คมฺภีรญฺจ กถ กตฺตา แถลงเรื่องล้ำลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจและให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป

7. โน จฏฐาเน นิโยชเย ไม่ชักนำในเรื่องเหลวไหลหรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย

การได้คบบัณฑิตมาเป็นกัลยาณมิตรจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก การได้คบบัณฑิต จัดว่าเป็นการรับสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับชีวิต ซึ่งตรงกันข้ามกับการคบคนพาล อันเป็นเหตุให้ได้รับสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดสำหรับชีวิต ในเรื่องของการได้กัลยาณมิตร มิตรที่ดีและการได้บาปมิตร มิตรที่ชั่วนี้ ย่อมมีอิทธิพลต่อชีวิตมากเช่นกัน แม้ในหมู่สัตว์เดรัจฉาน แม้ในสิ่งที่ไร้วิญญาณเช่น ต้นไม้ ถ้าได้สิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น ดินดี อากาศดี น้ำดี และไม่มีอันตรายมารบกวน ก็ย่อมเจริญเติบโตไว ผลิตดอกออกผลดี สวยงาม ทั้งผลก็มีรสอร่อย จึงไม่จำเป็นต้องกล่าวให้มากในหมู่มนุษย์ ผู้ได้สิ่งแวดล้อมที่ดี คือ บัณฑิต ผู้เป็นกัลยาณมิตร ย่อมประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอย่างแน่นอน

ปัญหาที่เกิดจากการขาดความเป็นกัลยาณมิตรสังคมไทย

             ปัญหาที่เกิดจากการขาดความเป็นกัลยาณมิตรในสังคมไทยสรุปได้ว่า ปัญหาครอบครัวเกิดจาก

1.ความตึงเครียดในครอบครัว ได้แก่ การที่บุคคลในครอบครัวเดียวกันไม่ค่อยพูดคุยกัน ไม่หันหน้าเข้าหากัน มาปรึกษาปัญหาต่างๆร่วมกัน

2. ปัญหาความขัดแย้งกันภายในครอบครัว

3. ปัญหาการหย่าร้าง

อานิสงส์การเป็นกัลยาณมิตร

             มิตรใดที่จะประเสริฐกว่ากัลยาณมิตรนั้นไม่มี เพราะว่ากัลยาณมิตรคือผู้สร้างสันติสุขให้แก่โลก เป็นผู้นำญาติมิตรในการสร้างความดี ด้วยการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เป็นผู้ติดตามรักษาสมบัติให้แก่หมู่ญาติ โดยการชักชวนให้ทำทาน เป็นการเปลี่ยนโลกียทรัพย์หรือทรัพย์ภายนอก ให้เป็นอริยทรัพย์หรือทรัพย์ภายในคือบุญ ที่โจรหรือภัยธรรมชาติไม่อาจลักพาหรือทำลายได้ และสามารถนำติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติ อีกทั้งยังสนับสนุนให้ปฏิบัติธรรมด้วยการรักษาศีล 5 ศีล 8 ชักชวนให้นั่งสมาธิ เจริญภาวนา จนสามารถทำใจสงบหยุดนิ่ง เข้าถึงนิพพานได้โดยง่าย

อานิสงส์การเป็นกัลยาณมิตร

1.ย่อมได้เกิดในสถานที่ที่รุ่งเรืองด้วยศีล สมาธิ ปัญญา

2.ย่อมมีบุตรภรรยา ตลอดจนบริวารชนที่ตั้งอยู่ในโอวาท

3.ย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่รักนับถือของมหาชน

4.ย่อมเป็นผู้มีความทรงจำดี ปฏิภาณว่องไว และปัญญาดี

5.ย่อมมีอาชีพและกิจการเป็นหลักฐานมั่นคงตลอดไป

6.ย่อมปลอดภัยจากอัคคีภัย โจรภัย อุทกภัย ราชภัย และศัตรูหมู่พาลทั้งหลาย

7.ย่อมเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน สง่างาม มีอำนาจมาก

8.ย่อมมีจิตใจมั่นคง เข้มแข็ง อดทน มีเหตุผล ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม)

9.ย่อมไปบังเกิดในสวรรค์ เมื่อยังไม่หมดกิเลส

10.ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย

กล่าวโดยสรุป

             กัลยาณมิตร คือ ผู้นำหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปจุดในดวงใจของชาวโลกให้สว่างไสวด้วยแสงธรรม อันจะนำชีวิตไปสู่หนทางอันประเสริฐ ได้พบกับความสุขอันเป็นอมตะนิรันดร์ อานิสงส์ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร จึงจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตไปทุกภพทุกชาติ มีความไม่ต่ำเป็นธรรมดา มีโอกาสที่จะได้เวียนวนอยู่ในสุคติภูมิเท่านั้น

พระอาจารย์มหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร/อาจารย์ที่ปรึกษา

พระวิเชียร อติภทฺโท (โปธาติ๊บ) พุทธศาสตร์ ปี 2 มมร.ล้านนา

Please follow and like us:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *