ข่าวทั่วไป ธรรมดิจิทัล พุทธดิจิตอล

บาตร:ภาชนะที่เป็นมากกว่าภาชนะ/พระนที อธิมุตฺโต พุทธศาสตร์ปี๒ มมร.วิทยาเขตล้านนา

บาตร:ภาชนะที่เป็นมากกว่าภาชนะ
การบริโภคของภิกษุนั้นถ้าเอ่ยกันแล้วตามพระวินัยจะกำหนดเอาไว้อย่างละเอียดและชัดเจน เป็นพระวินัยของภิกษุสงฆ์เรียกว่า ธุดงควัตร มีทั้งหมด ๑๓ ข้อ ธุดงค์แปลว่าเครื่องกำจัดกิเลสเป็นข้อปฏิบัติของภิกษุ ช่วยในการปฏิบัติส่งเสริมในความมักน้อย สันโดษ เป็นต้น เพื่อมุ่งขจัดขัดเกลาทางด้านจิตใจและลดละกิเลสของภิกษุ ที่พุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แต่มิได้เป็นศีลสำหรับพระภิกษุสงฆ์โดยเป็นวัตรที่ภิกษุจะ ตั้งจิตจะปฏิบัติก็ได้ ไม่ปฏิบัติก็ได้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปบาตร


บาตร เป็นภาชนะที่มีอยู่คู่กับพระพุทธศาสนา เป็นบริขารของภิกษุในการอุปสมบท ซึ้งมีหลายขนาดตั้งแต่ ๖ นิ้วถึง ๑๑ นิ้ว ในความหมายของคำว่าบิณฑบาตในภาษาบาลี ปตฺตํ แปลว่า บาตร ปฐมภูมิ ในพระวินัยปิฎกมีอยู่ ๒ ชนิด คือ บาตรเหล็ก และบาตรดินเผา บาตรมีอยู่สามขนาดด้วยกัน
๑. บาตรขนาดใหญ่ใส่ข้าวสุกจากข้าวสาร ๒ ทะนาน จุของเคี้ยวเศษหนึ่งส่วนสี่ จุกับข้าวพอสมควรแก่ข้าวสุก
๒. บาตรขนาดกลางจุข้าวสุกจากข้าวสาร ๑ ทะนาน จุของเคี้ยวเศษหนึ่งส่วนสี่ จุข้าวพอสมควรแก่ข้าวสุก
๓. บาตรขนาดเล็กจุข้าวสุกจากข้าวสารครึ่งทะนาน จุของเคี้ยวเศษหนึ่งส่วนสี่ จุข้าวพอสมควรแก่ข้าวสุก
ในพุทธประวัติมีท้าวฆฏิการมหาพรหมถวายบริขาร ซึ่งมีบาตรรวมอยู่ด้วยมาถวายต่อพุทธองค์ ต่อมามีความสำคัญ คือ พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอดีตก็ได้ประพฤติเป็นแบบอย่างสืบต่อกันมา เมื่อพุทธองค์ได้เสด็จไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์พร้อมสงฆ์หมู่ใหญ่ เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบและทรงเสด็จยืนเบื้องหน้าพระพักตร์พุทธองค์ แล้วตรัสว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะเหตุไรพระองค์จึงทำให้หม่อมฉัน ได้อายวงศ์ของเราเป็นวงศ์กษัตริย์ไม่เคยมีกษัตริย์องค์ใดออกไปเที่ยวภิกขาจารเช่นนี้ แล้วพุทธองค์ทรงตรัสว่า คำว่า วงศ์กษัตริย์นั้นเป็นวงศ์ของพระองค์ ส่วนวงศ์ของอาตมาภาพนั้นอันมีพระทีปังกรพระพุทธเจ้า เป็นต้น ชื่อว่าพุทธองค์ ซึ่งสำเร็จการเลี้ยงชีวิตด้วยภิกขาจารเท่านั้น แล้วตรัสพระคาถาว่า บุคคลไม่ควรประมาทในบิณฑบาตที่ตนได้รับ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปพระบิณฑบาต

พุทธวงศ์ ในอดีตล้วนแล้วแต่มีวิถีการดำรงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่น อาศัยอาหารบิณฑบาตของผู้อื่นเลี้ยงชีพอุบัติเพื่อประโยชน์สุกแก่สัตว์โลกทั้งหลาย ดังนั้นบาตรจึงจัดเป็นบริขารของภิกษุตามพระวินัยมีสิทธิ์มีบาตรได้ ๑ ใบเท่านั้น การบิณฑบาตต้องใช้ลำแข้งของตัวเองเดินไป เขาศรัทธาเขาก็ใส่บาตรให้ ปากท้องขึ้นอยู่กันประชาชน และช่วยพัฒนาจิตใจของภิกษุให้บริสุทธิ์ และรู้ค่าของอาหารให้เหมาะสมแก่การฉันด้วยอาการสำรวมระวัง
อานิสงค์ของการบิณฑบาต (บาตร) เป็นธรรมโปรดชาวบ้านหรือเวไนยสัตว์ และเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้บำเพ็ญบุญ เป็นการให้ผู้ใส่ได้ลดละทิฐิมานะของตนเองด้วยการทำทานที่ไม่มีเวลาเข้าวัดฟังธรรม และได้บำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่กับโลกใบนี้สืบต่อไปตลอดกาล

พระสงฆ์เถรวาท, พุทธ, ทางศาสนา, พุทธศาสนา

โดยในการปฏิบัติมีอยู่ว่า จะฉันในบาตรหรือฉันนอกบาตรก็มองดูที่ความเหมอสม หรือปัจจัยเป็นองค์ประกอบ เป็นการบริโภคอาหารที่ได้รับจากการบิณฑบาตเท่านั้น โดยไม่เลือกรับบิณฑบาตเลือกที่รักมักที่ชัง หรือคนจนคนรวย ไม่ว่าอาหารนั้นจะดีไม่ดี
ในการฉันนั้น มีกฎในการฉันเหมือนกันพระภิกษุทุกรูปจะนั่งตามลำดับเรียงอาวุโสด้วยการปูอาสนะ พระภิกษุทุกรูปจะถ่ายบาตรอาหารใส่ลงในถาดที่วางไว้เป็นของกลาง ด้วยการนำอาหารใส่รวมกันในบาตร ไม่ว่าจะเป็นข้าวกับข้าว ของหวาน ของคาว หรือผลไม้ก็ใส่รวมกันแล้วมานั่งในที่ของตัวเองตามลำดับอาวุโส แล้วเอาผ้าปูรองนั่ง เอาผ้าปิดปากบาตรไว้ คอยจนกว่าจะพร้อมกัน พระภิกษุที่เป็นประธานว่าบท ยถา…สัพพี ( เป็นบทให้พร ) แล้วจึงเปิดผ้าคลุมบาตร พิจารณาอาหารในบาตร ตามหลักพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ให้สำนึกในภัคตาหาร เพื่อให้คลายทุกข์ที่เกิดจากความหิวไม่ใช้เพื่อความอร่อย

คน, ศาสนา, ผู้ใหญ่, พระภิกษุสงฆ์, กลุ่ม

บาตรเป็นบริขารที่สำคัญสำหรับภิกษุจะเดินทางไปไหนก็จะนำบาตรไปด้วยเสมอ บาตรจะลูกใหญ่หรือลูกเล็กก็ได้ เพราะภิกษุบางรูปถือธุดงค์ฉันในบาตรเป็นวัตรและต้องรักษาทำความสะอาดอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เป็นสนิม ไม่ให้แตก ไม่ให้รั่ว ไม่ล้างบาตรแล้วเทน้ำที่มีเมล็ดข้าวในละแวกบ้านเหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม เมื่อล้างเสร็จแล้วเอาไปผึ่งแดดให้แห้งเพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็น ควรมีที่เชิงรองบาตรด้วยเพื่อไม่ให้บาตรล้มลงเมื่อมีลมพัดแล้วหล่นมาแตกได้ ไม่ควรวางไว้ที่ริมตั่งไม้ ไม่ควรวางบาตรไว้บนเตียงเผลอสติแล้วนั่งทับบาตรแตกได้ และการเก็บรักษาบาตรก็เพื่อสุขภาพของพระภิกษุเอง และป้องกันการถูกติเตียนจากชาวบ้าน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริขารของพระภิกษุผู้เป็นเจ้าของเป็นต้น

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การฉันในบาตรอยู่ในธุดงควัตรพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับ ใครจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ได้ดังนั้น จึงไม่มีวิธีไหนที่ถูกหรือวิธีไหนที่ผิด การฉันในบาตรส่วนใหญ่เป็นวัตรของวัดป่า แต่ให้สังเกตว่าวัดในเมืองก็มีบางวัดที่ถือธุดงควัตรฉันในบาตรเหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องอยู่ในป่าเสมอไป.

อาจารย์ที่ปรึกษาพระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร

พระนที อธิมุตฺโต

Please follow and like us:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *