โครงการบริหารจัดการศาลาบำเพ็ญกุศลศพ
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

 

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยวัดพระศรีมหาธาตุ มีศาลาบำเพ็ญกุศลเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา และตั้งบำเพ็ญกุศลศพผู้เสียชีวิติตามพิธีกรรมทางศาสนา ปัจจุบันมีอยู่ ๓  ศาลา และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก ๑ ศาลา การบริหารจัดการที่ผ่านมาเป็นการดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานองค์การจดการรายได้และผลประโยชน์ของวัด  โดยทางวัดยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารอย่างเป็นระบบ ในอนาคตอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการได้ เพื่อให้การบริหารจัดการศาลาบำเพ็ญกุศลศพของวัดเป็นไปอย่างมีเป็นระบบ มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้มาใช้บริการ สมควรจัดตั้งให้มีองค์กรขึ้นมาบริหารจัดการและดูแลผลประโยชน์ของวัดในเรื่องนี้

มูลนิธิธรรมเจติยาจารย์ โดยมีพระธรรมเจติยาจารย์ เป็นประธานมูลนิธิ มีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมที่จะเข้ามารับผิดชอบบริหารจัดการศาลาบำเพ็ญกุศลศพแทนวัดพระศรีมหาธาตุได้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่จะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม และที่สำคัญปัจจุบันมูลนิธิมีภารกิจร่วมกับวัดพระศรีมหาธาตุ ในการสร้างวัดวชิรธรรมาวาส หรือวัดเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานุสรณ์ ๒๐๐ ปี รัชกาลที่ ๔ ที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการส่วนหนึ่งมอบวัดพระศรีมหาธาตุ เจ้าของศาลา อีกส่วนหนึ่งนำไปสร้างวัดวชิรธรรมาวาส ที่วัดพระศรีมหาธาตุเป็นเจ้าภาพหลักในการก่อสร้าง และอีกส่วนหนึ่งเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้แก่มูลนิธิในเรื่องนี้อันจะเป็นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจรต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ ศาลาบำเพ็ญกุศลศพของวัดพระศรีมหาธาตุให้มีประสิทธิภาพ มี ระบบครบวงจร

๒.๒ เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับวัดพระศรีมหาธาตุ และจัดสรรผลประโยชน์เพื่อสร้างวัดวชิรธรรมาวาส

๒.๓ เพื่อบริหารศรัทธาของผู้มาใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจ

๒.๔ เพื่อนนำรายได้ส่วนหนึ่ง มาเป็นสวัสดิการแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของวัดพระศรีมหาธาตุ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมเจติยาจารย์ที่ปฏิบัติงาน

๓. วิธีดำเนินการ

๓.๑ ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการจากเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ

๓.๒ แต่งตั้งมอบหมายภารกิจงานแต่ละด้านให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธินำไปปฏิบัติ

๓.๓ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับกรรมการมูลนิธิ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้าง ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

๓.๔ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานที่สามารถสื่อสารติดตามผลได้ตลอดเวลา

๓.๕ ติดตาม และประเมินผลเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔. งบประมาณ

๔.๑  ในการบริหารเบื้องต้นขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน เพื่อมาเป็นค่าบริหารจัดการในเบื้องต้น

๔.๒ เมื่อมีรายรับเข้ามามูลนิธิฯ สามารถพึ่งพาตนเองได้จากงบบริหารจัดการ

๔.๓ รายรับหลังหักค่าใช้จ่าย จัดสรรให้แก่วัดพระศรีมหาธาตุ และมูลนิธิธรรมเจติยาจารย์เพื่อนำไปสร้างวัดวชิรธรรมาวาส และเป็นค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามอัตราที่จะกำหนด

๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ

 • คณะกรรมการมูลนิธิธรรมเจติยาจารย์

๖. ที่ปรึกษาและคณะทำงาน

๖.๑ ที่ปรึกษา

 • พระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ และประธานมูลนิธิ
 • พระครูปลัดกมล ฐิตคุโณ รองประธานมูลนิธิ
 • พระมหาจามร พรหมจาโร รักษาการเลขานุการวัดพระศรีมหาธาตุ
 • พระครูไพบูลย์ โชติปญฺโญ
 • ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นมะโนธรรม

๖.๒ คณะทำงาน

 • นายทองพิสิฎ จันทร์ภาโรจนะ               ประธาน
 • นายกฤชญาณ เรืองนุ่ม                       รองประธาน
 • นายสมหมาย ศรีสุขเจริญ กรรมการ
 • นางวารุณี ศรีผ่อง กรรมการ
 • นางสาวชญาพัสว์ สกุลชัยสิทฐ์                กรรมการ
 • นางสาวรัตนา ไมตรีบุญรัตน์                 กรรมการและผู้จัดการโครงการ
 • นางปราณี ขำเพ็ง กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
 • นางสาวศิริพา มีมา                            กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
 • นางสาวฐิติรัตน์ สำราญ                       กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ บริหารจัดการฌาปนสถานส่วนของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ตลอดจนประสานงานติดต่อกับทั้งบุคคลภายใน-ภายนอก ให้เกิดความสะดวกและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑ มีการบริหารจัดการศาลาบำเพ็ญกุศลศพอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และครบวงจร

๗.๒ ก่อให้เกิดรายได้แก่วัดพระศรีมหาธาตุมากขึ้น

๗.๓ สามารถระดมทุนไปสร้างวัดวชิรธรรมาวาสได้อย่างชอบธรรม

๗.๔ เป็นต้นแบบในการบริหารกิจการอื่น ๆ ต่อไป