โครงการเสริมสร้างสุขภาพภิกษุ

โครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ ชื่อ  :  โครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ กิจกรรม : เสริมสร้างสุขภาพพระภิกษุ-สามเณรและถวายการแนะนำด้านโภชนาการ
เจ้าของโครงการ : มูลนิธิมิตรเบญจรงค์บูรณาการพลวัตร โดยคณะอนุกรรมการบริหารกิจการมูลนิธิ

หลักการและเหตุผล
ด้วยประเทศไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา มีพระภิกษุมากกว่า 200,000  รูป อยู่จำพรรษาในวัดเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนเพื่อให้พระพุทธศสานามั่นคงสืบต่อไป  โดยที่พระภิกษุ – สามเณรมีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยอาหารบิณฑบาตที่ชาวบ้านทำบุญถวาย ซึ่งอาหารที่ชาวบ้านทำบุญถวายนั้น ก็ถวายด้วยจิตศรัทธาบริสุทธิ์ของตน พระภิกษุเองก็ไม่มีสิทธิ์เลือกที่จะฉันเพราะมีข้อจำกัดด้านพระวินัย จึงฉันเพื่อสนองศรัทธาของญาติโยมผู้ถวาย  จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแก่พระภิกษุ-สามเณรอันเนื่องมาจากการฉันอาหาร โดยเฉพาะโรคความดัน หัวใจ เบาหวาน เป็นต้น จากการตรวจคัดกรองสุขภาพของพระภิกษุและสามเณรในปัจจุบัน พบว่าแนวโน้มของพระภิกษุ -สามเณรที่เสี่ยงต่อการอาพาธเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา ผลการตรวจคัดกรองพระภิกษุ  จำนวน 4,117 รูป และสามเณรจำนวน 4,580 รูปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพียงจัดหวัดเดียว พบว่าพระภิกษุลุ่มที่เสี่ยงป่วยเป็นโรคความดันโลหิต สูงประมาณ 30% สงสัยว่าจะเป็นความดันรายใหม่ 12% เสี่ยงป่วยเป็นโรคเบาหวานสูงประมาณ 10% และสงสัยที่จะเป็นประมาณ 5% ส่วนสามเณรพบว่าเสี่ยงป่วยเป็นโรคอ้วนคือน้ำหนักตัวเกินไม่เหมาะสมกับอายุเป็นจำนวนกว่า10.8% ซึ่งตัวเลขในระดับนี้ ถือว่ามีสัดส่วนการ เจ็บป่วยที่สูง ซึ่งสาเหตุพบว่าเกิดจาก 2 ประการคือการบริโภคอาหารที่ได้รับมาจากการบิณฑบาต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็มจัด คาดว่าจะมีระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลสูงเพราะพระเลือกฉันท์ไม่ได้ อีกประการคือพระไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย จึงอาจสร้างปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวตามมา

       ดังนั้น การตรวจเช็คสุขภาพด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยทราบผลในทันที  เพื่อหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ในร่างกายรวมถึงวิธีการป้องกันรักษาที่ไม่ยุ่งยาก เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการฉันอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพและไม่สุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับความเป็นพระ จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะป้องกันการเจ็บป่วยของพะภิกษุสามเณรได้เป็นอย่างดี วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เพื่อถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุ-สามเณรตามวัดต่าง ๆ (ฟรี) เพื่อถวายคำแนะนำในการฉันอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อให้พระภิกษุ-สามเณรมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม เพื่อให้พระภิกษุ-สามเณรรู้วิธีป้องกันและรักษาสุขภาพไม่ให้เกิดโรคภัยเพราะการฉันอาหารและบริการแก่บุคคลทั่วไป วิธีดำเนินการ ประสานขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองคณะสงฆ์ในระดับต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนนอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ประสานงานเจ้าอาวาสแต่ละวัดเพื่อขออนุญาตถวายการตรวจ-รักษาพระภิกษุ-สามเณรภายในวัด และอุบาสก – อุบาสิกาของวัด จัดตั้งศูนย์ประสานงานในวัดต่าง ๆ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการตรวจรักษาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านการตรวจ-รักษาด้วย สรรหาจิตอาสาในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการทำงานแต่ละพื้นที่ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ตุลาคม ๒๕๖๑ มีพระภิกษุ-สามเณร ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยผ่านการตรวจสุขภาพไม่น้อยกว่า 1,๐๐๐ รูป/คน

ผู้ที่ประสงค์จะอุปถัมภ์โครงการ สามารถบริจาคผ่านบัญชี 
ธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน
สาขาบิ๊กซี สุขาภิบาล 5 ประเภทออมทรัพย์
เลขบัญชี 206 608 1240