พุทธการศึกษา

ความงามสามประการในพระพุทธศาสนา / พระเฉลิมเกียรติ กาลันสีมา พุทธศาสตร์ ปีสอง ม.ม.ร.วิทยาเขตล้านนา

ความงามในเบื้องต้น แห่ง พระศาสนาก็ทรงเป็นอันประกาศด้วยศีล จริงอยู่ศีลชื่อว่าเป็นเบื้องต้นแห่งพระศาสนาตามรอยพระบาลีมีปุจฉาว่า”อะไรเล่าเชื่อว่าเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย” วิสัชนาว่าศีลที่หมดจดดีแล้วด้วยชื่อว่าเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายตา ม โอวาท ปาฎิโมกข์ ข้อต้นว่า “ความไม่ทำบาปทั้งสิ้น” ดังนี้เป็นต้น ก็ศีลนั้นชื่อว่างามเพราะความเป็นเหตุนำมา ซึ่งความไม่เดือดร้อนเป็นต้น

 

ความงามในท่ามกลาง เป็นอันทรงประกาศด้วยสมาธิว่า สมาธิชื่อว่าเป็นคุณในท่ามกลางแห่งพระศาสนา ตามอวาทปาฎิโมกข์ ข้อกลางว่า”การยังคุณให้ถึงพร้อม”ดังนี้เป็นต้นก็สมาธินั้นชื่อว่างามเพราะเป็นเหตุนำมาซึ่งความมีอิทธิวิธีเป็นต้น


ความงามในที่สุดเป็นอันทรงประกาศด้วยปัญญา ปัญญาชื่อว่าเป็นที่สุดแห่งพระศาสนา ตามโอวาทพระปาฎิโมกข์ข้อสุดท้ายว่า”การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”และพระศาสนามีปัญญาเป็นคุณยิ่ง ก็ปัญญาชื่อว่างามเพราะเป็นเหตุนำมาซึ่งความเป็นผู้คงที่ในอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ เหมือนที่พระพุทธ

เจ้าตรัสไว้ว่า “ภูเขาศิลาแท่งทึบเป็นอันเดียว ย่อมไม่เขยื่อนเพราะลม ฉันใด บัญฑิตทั้งหลาย ย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญ ฉันนั้น

ความงามทั้งสามอันดั่งที่ท่านได้เห็นแล้วและได้ศึกษาแล้วไซร้เป็นความงามที่มีคุณแก่ตัวเองและผู้รอบข้าง และ มีผู้ปฎิบัติได้จริงจนถึงที่สุดย่อมทำให้บุคคลผู้นั้นมีแต่ความเจริญก้าวหน้า และมีผู้คบหาเป็นจำนวนมากและการปฎิบัติย่างจริงจังย่อมส่งผลดีในด้านต่างๆ เช่น ศีล,สมาธิ,และปัญญา ให้แก่ผู้ปฎิบัติได้ในที่สุด ซึ่งธรรมทั้งหลาย รวมไว้อยู่ในวิสุทธิมรรค การเรียนการศึกษาย่อมส่งผลให้ความสุขทั้งกาย วาจา และใจ ให้บริสุทธิ์แจ่มใส เมื่อกาย วาจา ใจ บริสุทธิ์ สดใส แล้วย่อมส่งผลคือความสุขมาให้แก่ตัวของผู้ปฎิบัติได้อย่างสมบูรณ์นั่นเอง

พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร  อ.ที่ปรึกษา

พระเฉลิมเกียรติ กาลันสีมา พุทธศาสตร์ปี  ๒

Please follow and like us:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *