ข่าวทั่วไป บทความ บทธรรม พุทธการศึกษา

กายปฎิบัติ ขัดเกลากิเลส เจตจำนงค์ทรงวิปัสสนา นำพาสู่ความหลุดพ้น… ธุตังคนิเทศ-การบำเพ็ญธุดงควัตร/พระวรศักดิ์ สํวโร/พุทธศาสตร์ ปีที่ ๒ มมร.วิทยาเขตล้านนา

กายปฎิบัติขัดเกลากิเลส เจตจำนงค์ทรงวิปัสสนา นำพาสู่ความหลุดพ้น…ธุตังคนิเทศ-การบำเพ็ญธุดงควัตร/พระวรศักดิ์ สํวโร/ พุทธศาสตร์ ปีที่ ๒ มมร วิทยาเขต ล้านนา